Aktuality

Pozvánka na 8. zasadnutie OZ dňa 4.9.2015

                                                                                                               Kocurany 31. 08. 2015


                                                              P O Z V Á N K A

na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 04.septembra 2015 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Prenájom nehnuteľnosti obce pre Orange Slovensko a.s.
6) Prenájom nehnuteľností obce na základe verejnej súťaže
7) Rôzne
8) Diskusia
9) Schválenie záverov rokovania
10) Záver


                                                    Ing. Vojtech Čičmanec
                                                   starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár