Aktuality

Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch

                                                                                  Kocurany 14. 08. 2015


                                                 P O Z V Á N K A

na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 19.augusta 2015 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov
6) Aktuálne informácie k výstavbe kanalizácie v obci
7) Výstavba zariadenia Orange a prenájom nehnuteľnosti obce
8) Príprava zámerov cez Program rozvoja vidieka v období 2014-2020
9) Realizácia Náučného chodníka obce Kocurany
10) Zámer na usporiadanie hrobových miest na cintoríne, výstavba toaliet
11) Pripravované kultúrne a športové podujatia
12) Rôzne
13) Diskusia
14) Schválenie záverov rokovania
15) Záver

                                      Ing. Vojtech Čičmanec
                                     starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár