Aktuality

Pozvánka na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                                                       Kocurany 10. 06. 2015 


                                                       P O Z V Á N K A

na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 17.júna 2015 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov
6) Výstavba kanalizácie v obci
7) Schválenie záverečného účtu obce Kocurany za rok 2014
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014
Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu obce za rok 2014
8) Schválenie Výročnej správy obce za rok 2014
9) Realizácia Náučného chodníka obce Kocurany
10) Zrušenie uznesenia č. 293/6/2011 písm. d) zo dňa 17.06.2011
11) Výstavba toaliet, skladu a prístrešku v športovom areáli
12) Prerokovanie platu starostu obce
13) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
14) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2015
15) Pripravované kultúrne a športové podujatia
16) Rôzne
17) Diskusia
18) Schválenie záverov rokovania
19) Záver

                                                  Ing. Vojtech Čičmanec
                                                 starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár