Aktuality

Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                                                       Kocurany 07. 05. 2015

                                                      P O Z V Á N K A

na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 13.mája 2015 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov
6) Projekt odkanalizovania obce
7) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
8) VZN – prevádzkový poriadok pohrebiska
9) Investičné zámery obce
10) Správa hlavného kontrolóra za I. štvrťrok 2015
11) Pripravované kultúrne a športové podujatia
12) Rôzne
13) Diskusia
14) Schválenie záverov rokovania
15) Záver

                                     Ing. Vojtech Čičmanec 
                                    starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár