Aktuality

Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 18.3.2015

                                                                        Kocurany 13. 03. 2015

                                              P O Z V Á N K A


na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 18.marca 2015 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov
6) Projekt odkanalizovania obce
7) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
8) Inventarizácia majetku obce
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie záverov rokovania
12) Záver


                                                    Ing. Vojtech Čičmanec
                                                   starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár