Aktuality

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 25.2.2015

                                                                                     Kocurany 20. 02. 2015 


                                                 P O Z V Á N K A


na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 25.februára 2015 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov
6) Rôzne
7) Diskusia
8) Schválenie záverov rokovania
9) Záver


                                                              Ing. Vojtech Čičmanec
                                                             starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár