Aktuality

Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                                          Kocurany 22. 01. 2015

 
                                                         P O Z V Á N K A


na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 28. januára 2015 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov
6) Informácia o pozemkových úpravách
7) Informácia o budovaní kanalizácie v obci
8) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
9) Informácie o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
     Schválenie výsledku hospodárenia
10) Súhrnná správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra za rok 2014
11) Príprava podujatí v mesiacoch február a marec 2015
12) Informácia o posilňovaní signálu od Orange
13) Rôzne
14) Diskusia
15) Schválenie záverov rokovania
16) Záver

                                                      Ing. Vojtech Čičmanec
                                                     starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár