Aktuality

Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch

                                                                                       Kocurany 8. 12. 2014


                                                          P O Z V Á N K A

na 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2014 o 18.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
4) Zloženie sľubu starostu obce
5) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6) Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8) Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutia OZ
9) Informácia o menovaní zástupcu starostu obce
10) Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
11) Návrh na zriadenie obecnej rady, komisií, voľba predsedov komisií
12) Určenie platu starostu obce
Prestávka
13) VI. Úprava rozpočtu na rok 2014
14) VZN č. 63/2014 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
15) VZN č. 64/2014 o nakladaní s odpadmi na území obce
16) Schválenie rozpočtu na roky 2015 - 2017
17) Schválenie komisií na vykonanie inventúr majetku
18) Žiadosti občanov, pridelenie nájomných bytov
19) Informácia o odpadovom hospodárstve na území obce
20) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
21) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2015
22) Rôzne
23) Diskusia
24) Záver


                                      Ing. Vojtech Čičmanec
                                     starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár