Aktuality

Pozvánka na 34. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 7.11.2014

                                                                                                   Kocurany 03. 11. 2014


                                                            P O Z V Á N K A

na 34. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 07.novembra 2014 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Príprava VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
6) Príprava rozpočtu na rok 2015
7) Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
8) Zapojenie sa obce do projektu dátového centra obcí a miest
9) Zhodnotenie činnosti vo volebnom období 2010-2014
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13) Záver

                                           Ing. Vojtech Čičmanec
                                          starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár