Aktuality

Pozvánka na 33. zasadnutie OZ dňa 24.9.2014


                                                                                           Kocurany 17. 09. 2014                                                                      P O Z V Á N K A


na 33. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 24.septembra 2014 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.


Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov, pridelenie nájomných bytov
6) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
7) Informácie o voľbách do orgánov samosprávy
8) Rôzne
9) Diskusia
10) Schválenie záverov rokovania
11) Záver                                                    Ing. Vojtech Čičmanec 
                                                   starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár