Aktuality

Krištáľová váza 2014

                                                    PROPOZÍCIE
                      k festivalu spevákov – amatérov populárnej piesne
                                          KRIŠTÁĽOVÁ VÁZA 2014

Organizátori: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
                       Obec Zemianske Kostoľany
Konkurz: termín: 20. september 2014 o 10:00 h
miesto: sála Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi 

Generálna skúška: termín: 15. november 2014 o 13:00 h (bude upresnené po dohode s kapelou)
miesto: sála Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi 

Finále festivalu: termín: 22. november 2014 o 16:00 h
miesto: Dom kultúry SNP Zemianske Kostoľany 

Charakteristika:
Festival je určený pre spevákov - amatérov vo veku od 14 do 30 rokov z celého Slovenska. Cieľom je objavovať nové spevácke talenty, podporiť ich rozvoj v oblasti interpretácie populárnej piesne, poskytnúť im priestor pre získanie skúseností s vystupovaním na javisku. Festival kladie na spevákov vyššie nároky z dôvodu, že sa nejedná o karaoke spievanie na hudobný podklad (s výnimkou konkurzu), ale so živým inštrumentálnym sprievodom (klavirista, kapela). Samotnému finálovému večeru predchádza konkurz, na ktorom odborná porota vyberie 10 finalistov, tí následne absolvujú generálnu skúšku s klaviristom a kapelou ako prípravu na finálový večer. 

Pravidlá:
1. Do súťaže sa môže prihlásiť spevák, speváčka, ktorý v roku konania dovŕši minimálne 14 rokov a najvyšším  
   ukončeným hudobným vzdelaním je II. stupeň ZUŠ.
2. Na základe zaslanej prihlášky (dostupná v RKC v PD, taktiež na www.rkcpd.sk v sekcii propozície a prihlášky) sa 
    záujemca zúčastní konkurzu, ktorý sa uskutoční 20.septembra 2014 o 10:00 h v sále Regionálneho kultúrneho 
    centra v Prievidzi.
3. Súťažiaci si pripravia dve piesne populárneho žánru, pričom aspoň jedna z nich musí byť slovenská. Organizátor 
   neodporúča piesne iného žánru (klasická hudba-operné a operetné árie, ľudové piesne). Vlastná tvorba je vítaná.
4. Interpret je povinný priniesť si so sebou na konkurz podkladovú hudbu, alebo originálny hudobný podklad na 
    klasickom CD nosiči k obom súťažným skladbám, pokiaľ si nezvolil sprievod s hudobným nástrojom (gitara, klavír 
    atď.).
5. V prípade, že na konkurze bude úspešný, postúpi do finále na ktorom už bude spievať so sprievodom kapely a 
    klaviristu.
6. Finálový večer je dvojkolový, v každom kole spieva súťažiaci jednu pieseň: 
    1. kolo – všetci speváci interpretujú súťažnú pieseň s klavírnym sprievodom 
    2. kolo - všetci speváci interpretujú jednu súťažnú pieseň so sprievodom kapely
7. Počas finálového večera organizátor vyhlasuje divácku anketu, v ktorej si diváci zvolia svojho víťaza.
8. Programová komisia finálového večera si vyhradzuje právo určenia poradia súťažiacich v zmysle 
   dramaturgického zámeru.
9. Účastnícky poplatok vo výške 8 € zaplatia len speváci, ktorých odborná porota vyberie do finále súťaže v deň 
    konkurzu.
10. Súťažiaci, ktorý zvíťazil v niektorom z predchádzajúcich ročníkov festivalu sa nesmie zúčastniť súťaže ako 
     súťažiaci! 
    generálna skúška – slúži na preskúšanie si piesní s kapelou a s klaviristom
    zvuková skúška – resp. priestorová skúška v deň festivalu slúži na odskúšanie akustiky, mikrofónu a   
    zorientovaniu sa na javisku
11. Výkony súťažiacich hodnotí odborná porota, ktorú menuje riaditeľka RKC v Prievidzi. Odborná porota hodnotí 
    umeleckú úroveň, interpretáciu, zvládnutie skladby, uchopenie textovej predlohy, súhru s inštrumentálnym 
    sprievodom a celkový dojem. 

Bližšie informácie:  Ing. Peter Cagáň – 046 / 512 18 13 

Prihlášky zasielajte: na adresu: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza 
                                                   alebo mailom: peter.cagan@rkcpd.sk
Možnosť prihlásenia aj v deň konkurzu.


                                                       P R I H L Á Š K A
                          na výberový konkurz spevákov - amatérov populárnej piesne
                                               KRIŠTÁĽOVÁ VÁZA 2014

Meno a priezvisko: ............................................................................................................
Dátum narodenia: ..................................................................................................................
Adresa bydliska: ..................................................................................................................
Škola / zamestnanie: ..................................................................................................................
Číslo telefónu, mobilu: .......................................... E-mail: ..........................................................
Doterajšia činnosť /stručná charakteristika činnosti v speváckej oblasti/: ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Hudobné vzdelanie: .........................................................................................................................


SÚŤAŽNÉ PIESNE

I. pieseň – názov ..................................................................................................................
originálny interpret .....................................................................................................................
autor hudby / textu .....................................................................................................................

II. pieseň – názov ..................................................................................................................
originálny interpret .....................................................................................................................
autor hudby / textu .....................................................................................................................


V ................................................ dňa .................................................

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár