Aktuality

Pozvánka na 32. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22.8.2014

                                                                                       Kocurany 18. 08. 2014                                                                 P O Z V Á N K A

na 32. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 22.augusta 2014 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov, pridelenie nájomných bytov
6) Návrh VZN č.62/2014 - o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
7) Pripravované kultúrno – športové podujatia
8) Informácie o čerpaní rozpočtu a návrh úpravy rozpočtu na rok 2014
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie záverov rokovania
12) Záver                                                                   Ing. Vojtech Čičmanec
                                                                  starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár