Aktuality

Pozvánka na 31. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                                                 Kocurany 07. 07. 2014


                                                      P O Z V Á N K A


na 31. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 10.júla 2014 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov, pridelenie nájomných bytov
6) Schválenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu
7) Rôzne
8) Diskusia
9) Schválenie záverov rokovania
10) Záver


                                                               Ing. Vojtech Čičmanec 
                                                               starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár