Aktuality

Pozvánka na 30. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                                                  Kocurany 06. 06. 2014                                                       P O Z V Á N K A


na 30. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 13.júna 2014 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.


Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Pripravované podujatia
6) Žiadosti občanov
7) Pripravované investície v obci
8) Správa obecných nájomných bytov
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie záverov rokovania
12) Záver


                              Ing. Vojtech Čičmanec
                             starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár