Aktuality

Pozvánka na 29. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                                             Kocurany 03. 04. 2014 


                                                         P O Z V Á N K A


na 29. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 11.apríla 2014 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.


Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013
Stanovisko hlavného kontrolóra, Správa audítora
6) Schválenie výsledku hospodárenia spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
7) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
8) Správa o výsledku kontrol hlavného kontrolóra
9) Žiadosti občanov
10) Schválenie prísediaceho na súde
11) Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2013
12) Program odpadového hospodárstva obce na roky 2011-2015
13) Informácia o Bezpečnostnom projekte obce
14) Správa obecných nájomných bytov
15) Príprava verejného obstarávania na likvidáciu komunálnych a separovaných odpadov
16) Informácia predsedu komisie na ochranu verejného záujmu
17) Rôzne
18) Diskusia
19) Schválenie záverov rokovania
20) Záver


                                                 Ing. Vojtech Čičmanec
                                               starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár