Aktuality

Pozvánka na 28. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                                                             Kocurany 05. 02. 2014


                                                     P O Z V Á N K A


na 28. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 12.februára 2014 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Návrh VZN č. 61 – o miestach na vylepovanie volebných plagátov
6) Uplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu obce
7) Informácie o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
     Schválenie výsledku hospodárenia
8) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
9) Súhrnná správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra za rok 2013
10) Žiadosti občanov
11) Inventarizácia majetku obce
12) Príprava podujatí v mesiacoch február a marec 2014
13) Rôzne
14) Diskusia
15) Schválenie záverov rokovania
16) Záver

                                                         Ing. Vojtech Čičmanec 
                                                        starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár