Aktuality

Pozvánka na 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                                                          Kocurany 06. 12. 2013

                                                                        P O Z V Á N K A


na 27. zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra 2013 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Návrh VZN č. 60 – o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
6) Návrh dodatku k zmluve o vývoze odpadu z obce
7) Uplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu obce
8) Návrh rozpočtu obce na roky 2014 – 2016
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2014 - 2016
9) Správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra
10) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
11) Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2014
12) Zámery obce v roku 2014
13) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2014
14) Inventarizácia majetku obce
15) Rôzne
16) Diskusia
17) Schválenie záverov rokovania
18) Záver

                                                                  Ing. Vojtech Čičmanec
                                                                          starosta obce

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár