Aktuality

Pozvánka na 26. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                                                                                    Kocurany 22. 11. 2013 


                                                                        P O Z V Á N K A

na 26. zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 27.novembra 2013 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Informácia o čerpaní rozpočtu
6) Návrh 5. úpravy rozpočtu na rok 2013
7) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
8) Žiadosti občanov
9) Plán zimnej údržby miestnych komunikácií
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13) Záver


                                                     Ing. Vojtech Čičmanec
                                                    starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár