Aktuality

Pozvánka na 25. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                                                     Kocurany 19. 9. 2013                                                        P O Z V Á N K A


na 25. zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 25.septembra 2013 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2013
6) Výročná správa obce Kocurany za rok 2012
7) Informačné správy
8) Žiadosti občanov
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie záverov rokovania
12) Záver

                                                           Ing. Vojtech Čičmanec
                                                          starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár