Aktuality

Pozvánka na 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                                         Kocurany 02. 8. 2013


                                                        P O Z V Á N K A


na 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 7.augusta 2013 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Čerpanie rozpočtu k 30.6.2013
6) Návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2013
7) Pripravované kultúrne a športové podujatia
8) Žiadosti občanov
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie záverov rokovania
12) Záver


                                                                                 Ing. Vojtech Čičmanec
                                                                                starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár