Aktuality

Pozvánka na 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                
Kocurany 30. 5. 2013

                                                          P O Z V Á N K A


na 22. zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 5.júna 2013 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Návrh 2. úpravy rozpočtu na rok 2013
6) Dotácia na prevádzku CVČ Bojnice
7) Bezpečnosť a ochrana majetku obce
8) Nakladanie s odpadmi v obci
9) Príprava návštevy v družobnej obci Lukoveček
10) Prípravy osláv 900. výročia I. písomnej zmienky o obci
11) Správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra
12) Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
13) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2013
14) Schválenie kúpnej zmluvy od RDP Koš
15) Projekt Odkanalizovania obce
16) Rôzne
17) Diskusia
18) Schválenie záverov rokovania
19) Záver

                                 Ing. Vojtech Čičmanec
                                starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár