Aktuality

Pozvánka na 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                                                      Kocurany 11. 4. 2013                                                       P O Z V Á N K A


na 21. zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 17.apríla 2013 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Návrh VZN č. 58 o územnom pláne obce Kocurany, zmeny a doplnky č.1
6) Návrh VZN č. 59 o nakladaní s odpadmi
7) Vyhodnotenie inventúr za rok 2012
8) Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012
     Stanovisko hlavného kontrolóra
9) Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2012
10) Správa o výsledku kontrol hlavného kontrolóra
11) Informácie o oslavách 900. výročia I. písomnej zmienky o obci
12) Nájomné byty - žiadosti
13) Informácia komisie na ochranu verejného záujmu
14) Prehodnotenie platu starostu
14) Rôzne
15) Diskusia
16) Schválenie záverov rokovania
17) Záver

                                                            Ing. Vojtech Čičmanec
                                                           starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár