Aktuality

Pozvánka na 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                                                                          Kocurany 29. 1. 2013                                                              P O Z V Á N K A


na 20. zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 6.februára 2013 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.


Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2013
6) Informácie o zmenách pri nakladaní s odpadmi
7) Informácia o hospodárení spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.
8) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
9) Hospodárenie s lesmi – Lesné a pozemkové združenie Kocurany
10) Zámery, ciele a východiská pre rok 2013
11) Súhrnná správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012
12) Rôzne
13) Diskusia
14) Schválenie záverov rokovania
15) Záver


                                                                   Ing. Vojtech Čičmanec 
                                                                  starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár