Aktuality

Predĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome Nižovec I. etapa

Každý nájomník v bytovom dome Nižovec, ktorý je vo vlastníctve Obce Kocurany, má uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu určitú, max. na dobu troch rokov. V zmluve je je definovaná v článku III. Doba platnosti a zánik nasledovne:

1. Byt uvedený v čl. II. ods. 2 zmluvy sa prenajíma na dobu určitú od - do t.j. na 3 roky, s možnosťou opakovaného predĺženia podľa zákona.
2. Ak bude mať nájomca nájomného bytu záujem o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy je povinný 4 mesiace pred ukončením platnosti zmluvy doručiť na Obecný úrad Kocurany žiadosť o predĺženie doby jej platnosti (doby trvania nájmu).
3. Žiadosť o predĺženie podanú nájomcom prerokuje obecné zastupiteľstvo a rozhodne o nej. Zmluvné strany v prípade schválenia predĺženia uzavrú dodatok k nájomnej zmluve. 

V zmysle vyššie uvedeného upozorňujeme nájomníkov na podanie žiadosti. Vzor žiadosti je uverejnený na stránke obce v záložke Dokumenty a tlačivá - Žiadosť o predĺženie nájmu v nájomnom byte.

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár