Aktuality

Pozvánka na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                                                   Kocurany 27. 11. 2012                                                                  P O Z V Á N K A

na 19. zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 12. októbra 2012 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Návrh VZN č. 57 – o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
6) Návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2012
7) Zaradenie stavby bytovky Nižovec II. etapa do majetku obce
8) Návrh programového rozpočtu obce na roky 2013 – 2015
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2013 - 2015
9) Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce
10) Správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra
11) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013
12) Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2013
13) Uvedenie monografie obce k 900. výročiu I. písomnej zmienky o obci do života
14) Inventarizácia majetku obce
15) Rôzne
16) Diskusia
17) Schválenie záverov rokovania
18) Záver


                                                         Ing. Vojtech Čičmanec
                                                        starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár