Aktuality

Pozvánka na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Kocurany 25. 10. 2012

                                                                       P O Z V Á N K A

na 18. zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 31. októbra 2012 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Príprava VZN č. 57 – o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
6) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
7) Schválenie záložnej zmluvy – bytovka Nižovec II. etapa
8) Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce
9) Vydanie monografie obce k 900. výročiu I. písomnej zmienky o obci
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13) Záver


                                                        Ing. Vojtech Čičmanec
                                                       starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár