Aktuality

Pozvánka na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Kocurany 21. 9. 2012

                                                                      P O Z V Á N K A


na 17. zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 26.septembra 2012 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Oprava uznesenia č. 326/15/2012 písm. b)
5) Rôzne
6) Schválenie záverov rokovania
7) Záver


                                                      Ing. Vojtech Čičmanec
                                                     starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár