Aktuality

Pozvánka na 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                                                   Kocurany 5. 9. 2012

                                                        P O Z V Á N K A

na 16. zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 12.septembra 2012 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Návrh VZN č. 56 – o podmienkach nájmu v nájomných bytoch
6) Výročná správa obce Kocurany za rok 2011
7) Schválenie záložnej zmluvy – bytovka Nižovec II. etapa
8) Schválenie výkonu správy majetku - bytovka Nižovec II. etapa
9) Správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra obce
10) Projekt pozemkové úpravy
11) Stavebné úpravy námestia
12) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
13) Rôzne
14) Diskusia
15) Schválenie záverov rokovania
16) Záver


                                                  Ing. Vojtech Čičmanec
                                                 starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár