Aktuality

Pozvánka na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Kocurany 15. 6. 2012 


                                                             P O Z V Á N K A

na 15. zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 20.júna 2012 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov
6) Výstavba bytovky – II. etapa
7) Návrh VZN č.54 o dotáciách poskytovaných obcou
8) Návrh VZN č. 55 o poskytovaní sociálnej starostlivosti
9) Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2012
10) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012
11) Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2012
12) Správa hlavného kontrolóra o činnosti a výsledkoch kontrol
13) Príprava kultúrnych podujatí
14) Rôzne
15) Diskusia
16) Schválenie záverov rokovania
17) Záver


                              Ing. Vojtech Čičmanec
                             starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár