Aktuality

Pozvánka na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Kocurany 14. 5. 2012


                                                           P O Z V Á N K A


na 14. zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 18.mája 2012 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Žiadosti občanov
6) Spracovanie územného plánu obce – Zmeny a doplnky č.1
7) Výstavba bytovky – II. etapa
8) Príprava kultúrnych podujatí
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Schválenie záverov rokovania
12) Záver

                                                           Ing. Vojtech Čičmanec
                                                                   starosta obce

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár