Aktuality

Pozvánka na 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 Kocurany 13. 4. 2012                                     P O Z V Á N K A


na 13. zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 20. apríla 2012 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
 
 1) Otvorenie zasadnutia
 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3) Schválenie programu rokovania
 4) Kontrola uznesení
 5) Čerpanie rozpočtu za rok 2011
      Schválenie záverečného účtu za rok 2011
      Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
 6) Návrh smernice o slobodnom prístupe k informáciám
 7) Informácia komisie na ochranu verejného záujmu
 8) Žiadosti občanov
 9) Príprava kultúrnych a športových podujatí
10) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. štvrťrok 2012
11) Spracovanie územného plánu obce – Doplnok č.1
12) Výstavba bytovky – II. etapa
13) Vydanie knižnej publikácie
14) Návrh zmluvy o spolupráci s RKC Prievidza
15) Návrh zmluvy o audítorskej činnosti
16) Informácia o pracovnom rokovaní
17) Rôzne
18) Diskusia
19) Schválenie záverov rokovania
20) Záver


                                               Ing. Vojtech Čičmanec
                                              starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár