Aktuality

Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Kocurany 7. 12. 2010 

 P O Z V Á N K A
na 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2010 o 18.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
4) Zloženie sľubu starostu obce
5) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6) Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8) Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutia OZ
9) Informácia o menovaní zástupcu starostu obce
10) Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
11) Návrh na zriadenie komisií, voľba predsedov komisií
12) Monitorovacia správa programového rozpočtu za I. polrok 2010
13) V. Úprava rozpočtu na rok 2010
14) Schválenie výstavby bytovky Nižovec – II. etapa
15) Cezhraničná spolupráca
16) Schválenie rozpočtu na roky 2011 - 2013
17) Schválenie komisií na vykonanie inventúr majetku
18) Zmena VZN č. 42/2008 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch
19) Schválenie platu starostu obce
20) Plán činnosti hlavného kontrolóra
21) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
22) Rôzne
23) Diskusia
24) Záver                                                                                                                              Ing. Vojtech Čičmanec
                                                                                                                              starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár