Aktuality

Pozvánka na 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Kocurany 13. 2. 2012

                                                            P O Z V Á N K A


na 12. zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 17.februára 2012 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.


Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Plán kultúrnych a športových podujatí
6) Informácia o dotáciách a grantoch
7) Vydanie knižnej publikácie
8) Pozemkové úpravy v obci
9) Hospodárenie s lesmi
10) Informácia – Obecné služby Kocurany s.r.o.
11) Súhrnná správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011
12) Rôzne
13) Diskusia
14) Schválenie záverov rokovania
15) Záver


                                                Ing. Vojtech Čičmanec
                                               starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár