Aktuality

Pozvánka na 11. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Kocurany 13. 1. 2012                                                          P O Z V Á N K A


na 11. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 18.januára 2012 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.


Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Prehodnotenie aktuálnosti územného plánu obce Kocurany
5) Schválenie žiadosti na financovanie zmien a doplnkov ÚPD
6) Rôzne
7) Diskusia
8) Uznesenia
9) Záver


                                                Ing. Vojtech Čičmanec
                                               starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár