Aktuality

Pozvanie na 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Kocurany 09. 12. 2011

                                                            P O Z V Á N K A

na 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 16.decembra 2011
o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Zmena prílohy č.1 – VZN 44/2009 o poskytovaní sociálnych služieb
6) VZN 53/2011 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad
7) 6. úprava rozpočtu na rok 2011
8) Rozpočet obce na roky 2012 – 2014
    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2012 - 2014
9) Inventarizácia majetku obce
10) Bytový dom Nižovec 24 b.j. – zoznam uchádzačov
11) Správa o činnosti hlavného kontrolóra a výsledku kontrol za 4. štvrťrok 2011
12) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012
13) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2012
14) Rôzne
15) Diskusia
16) Uznesenia
17) Záver

                                                           Ing. Vojtech Čičmanec
                                                          starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár