Aktuality

Pozvánka na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Kocurany 11. 11. 2011

                                                           P O Z V Á N K A


na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 16.novembra 2011 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.


Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Informácie o príprave rozpočtu na rok 2012 a VZN o daniach a poplatkoch
6) Vyhodnotenie verejného stretnutia s občanmi obce
7) Výročná správa obce za rok 2010
8) Bytový dom Nižovec – II. etapa
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Uznesenia
12) Záver


                                       Ing. Vojtech Čičmanec
                                      starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár